ประวัติห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

 

ด้วยการศึกษาทางสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นลักษณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าจากหนังสือและตำราต่างๆซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดให้บริการหนังสือทางด้านกฎหมายที่ชั้น ๕ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยในขณะนั้นยังไม่มีคณะนิติศาสตร์ แต่หลังจากที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ห้องค้นคว้าทางกฎมายก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อมกับห้องสำนักงานหลักสูตรที่ชั้นล่างตึก HS03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในระยะแรกมีหนังสือเพียง ๓๐๐ กว่าเล่มเท่านั้น

ในปี ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผ่านความเห็นชอบให้สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดอยู่ภายใต้การดำเนินงานและบริหารจัดการของโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็นคณะ พร้อมๆกับการรับนักศึกษารุ่นที่สองเข้ามาเรียน จากการที่มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นนี้เองทำให้ผู้บริหารคณะตัดสินใจขยายพื้นที่ห้องค้นคว้าทางกฎหมาย โดยได้พื้นที่จากห้องจำหน่ายเอกสารประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีนี้ห้องค้นคว้าทางกฎหมายจึงมีสัดส่วนที่เป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก 

       ในปี ๒๕๔๙ เป็นปีที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการขยายพื้นที่ห้องค้นคว้าทางกฎหมายอีกครั้งคือขยายพื้นที่เข้าไปแทนห้องถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในปี ๒๕๕๑ ห้องค้นคว้าทางกฎหมายได้ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องสมุดจากเนติบัณฑิตยสภา กระทั่งเดือนพฤศจิกายน ทางผู้บริหารคณะมีมติย้ายห้องค้นคว้าทางกฎหมายจากอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาอยู่อาคารตรงข้ามกับโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สีฐาน) เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ห้องค้นคว้าทางกฎหมายจึงได้ตั้งอยู่ที่ส่วนอาคารเรียน คณะนิติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์
  • เป็นศูนย์ความรู้ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วิสัยทัศน์
  • ให้บริการความรู้ทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัย