บริการห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

เขียนโดย Super User on . Posted in บริการ

 

ผู้มีสิทธิ์ในการยืมหนังสือห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะนิติศาสตร์
ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

 • 538111 570875222930355 736398956 n
  การสมัครสมาชิกห้องค้นคว้าทางกฎหมาย
  การสมัครเป็นสมาชิกจะทำให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิในการยืมหนังสือตามที่ห้องค้นคว้าทางกฎหมายกำหนดไว้ โดยในการสมัครเป็นสมาชิกจะต้องดำเนินการดังนี้
  6.1 หลักฐานที่ใช้สมัครเป็นสมาชิก
  (1) นักศึกษา ให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาเป็นหลักฐานในการสมัคร
  (2) ศิษย์เก่า หลักฐานการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครหรือหลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่า
  (3) บุคคลภายนอก หลักฐานการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครสมาชิกห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

  6.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
  (1) นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก
  (2) ศิษย์เก่า ค่าธรรมเนียมสมาชิก ปีการศึกษาละ 300 บาท
  (3) บุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมสมาชิก ปีการศึกษาละ 500 บาทและค่าประกันความเสียหายเป็นเงิน 1,000 บาท ตลอดอายุการเป็นสมาชิก


 • การยืม-คืน
  หากต้อง การนำหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไปใช้นอกห้องสมุด ต้องติดต่อขอยืมที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศหรือเคาน์เตอร์ยืม-คืนห้องสมุดคณะต่าง ๆ โดยมีระเบียบดังนี้
  - ใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืมและรับผิดชอบหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรายการยืมของตน
  - หลีกเลี่ยงการขีด-เขียนลงในตัวเล่ม
  - ส่งคืนหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ยืมตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการยืมของห้องสมุด
  - ระมัดระวังการทำให้ตัวเล่มเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับหนังสือ/สิ่งพิมพ์สูญหายหรือซื้อทดแทน ค่าดำเนินการและเสียค่าปรับเกินกำหนดส่ง

 • 427432 485548738129671 1240867524 n

  กฎระเบียบที่ต้องปฎิบัติในการยืมหนังสือ
  (1) ผู้ยืมต้องตรวจดูความชำรุดเสียหายของหนังสือก่อนการยืม หากพบให้แจ้งบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบทันที มิฉะนั้นผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายของทรัพยากรที่ให้ยืม
  (2) หากพบว่าหนังสือเกิดความชำรุดเสียหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการซ่อมแซม หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือนกันหรือใหม่กว่าของเดิม ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงความชำรุดเสียหาย
  (3) กรณีที่มีการฉีก ทำลายหรือกระทำการใดๆที่ทำให้หนังสือชำรุดเสียหาย ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินในอัตราเดียวกันกับการทำให้ทรัพยากรสูญหายตามข้อ 10 (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี


 • กรณีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
  ผู้ใช้บริการห้องค้นคว้าทางกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะนิติศาสตร์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
  (1) ตักเตือน
  (2) เชิญออกนอกห้องค้นคว้าทางกฎหมาย
  (3) ดำเนินการอื่นๆตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เป็นดุลพินิจของคณบดี

 • กรณีหนังสือสูญหาย
  ในกรณีที่หนังสือที่ยืมไปสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ทราบโดยทันที และปฏิบัติตามลำดับดังนี้
  (1) หากพบหนังสือที่สูญหาย ให้ส่งคืนห้องค้นคว้าทางกฎหมายโดยทันที
  (2) กรณีที่หนังสือที่สูญหายยังมีวางจำหน่าย ให้ชดใช้ตามมูลค่าหนังสือ โดยซื้อในรายการที่เหมือนกันหรือใหม่กว่าของเดิม และในกรณีที่แจ้งหายภายหลังวันกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับตามเกณฑ์ที่คณะนิติศาสตร์กำหนด ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงความชำรุดเสียหาย
  (3) ในกรณีที่ไม่สามารถซื้อหนังสือมาทดแทนได้ ผู้ยืมต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจัดหาหนังสือใหม่จำนวน 300 บาท และต้องชำระค่าซื้อหนังสือใหม่ตามราคาท้องตลาด